Rozlomity klub Košice

miesto kde to naozaj žije lezením , don't stop climbing

    Informácie o lezeckej stene: LEZECKÁ STENA ROZLOMITY
    Facebook profil lezeckej steny: FACEBOOK LEZECKÁ STENA ROZLOMITY
    NOVÝ ESHOP - lezecký obchod: ESHOP ROZLOMITY SPORT

Ochrana údajov

   

Upozornenie pre používateľov stránok rozlomity.sk a www.facebook.com/Rozlomity

Prevádzkovateľom tejto stránky je občianské združenie Rozlomity klub Košice. Všetky informácie uvedené na tejto stránke boli sprístupnené za účelom osobnej informovanosti jej používateľov a majú len informatívny charakter. Zverejnenie akýchkoľvek informácií na tejto stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom stránky.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať na tejto stránke vždy aktuálne, správne a pravdivé informácie. Napriek tomu informácie uvedené na tejto stránke nemusia byť úplné, vyčerpávajúce alebo aktuálne. Informácie sú poskytované prevádzkovateľom tak, ako sú uverejnené. Prevádzkovateľ preto neposkytuje žiadnu záruku, najmä pokiaľ ide o ich presnosť, správnosť i aktuálnosť, a výslovne sa zrieka zodpovednosti za prípadné chyby v ich obsahu, resp. nepresnosti, neúplnosti alebo nesprávnosti. Použitie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť používateľa stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny, opravy, doplnenia, resp. aktualizácie informácií uvedených na tejto stránke podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré vznikli používateľovi používaním informácií z tejto stránky na súkromné, resp. podnikateľské účely, ani za nemožnosť prístupu k údajom z dôvodu jej nefunkčnosti či nedostupnosti.

Obsah stránok je chránený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu (najmä Autorský zákon, Zákon o ochranných známkach), a tiež smernicami EÚ, resp. medzinárodnými zmluvami, ktorými je v tejto oblasti Slovenská republika viazaná.

Akékoľvek kopírovanie alebo vytlačenie obsahu stránok za účelom ich ďalšieho publikovania, verejného rozširovania predajom, prenájmom alebo vypožičaním textov či grafických riešení uverejnených na tejto stránke podlieha písomnému súhlasu prevádzkovateľa. Obdobné platí aj pre každý iný spôsob použitia stránok, ktorý výslovne nepovoľuje zákon (napr. spravodajská licencia, citácia diela). Obsah stránky vrátane sprístupnených dokumentov sa môže používať výlučne pre informačné, osobné a nekomerčné účely.

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo uplatňovať akékoľvek dostupné prostriedky a nároky podľa právneho poriadku SR v prípade nakladania s obsahom tejto stránky v rozpore s účelom, na ktorý bola vytvorená, alebo ak dôjde k inému porušeniu podmienok uvedených v tomto upozornení.

Zakazuje sa prenášať na tieto stránky, alebo ich prostredníctvom akékoľvek informácie, ktoré odporujú dobrým mravom alebo právnym predpisom Slovenskej republiky, alebo dôverné či inak chránené informácie.

Táto stránka obsahuje hyperlinkové odkazy na internetové stránky tretích osôb, ktoré sú prevádzkované mimo vôle, resp. kontroly prevádzkovateľa, a za ktoré prevádzkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť; prevádzkovateľ neskúma, neoveruje ani nemonitoruje obsah týchto stránok.

Pridať komentár

Nepodpísané príspevky a komentáre nebudu schválené.

"Hádam si chlap a stojíš za svojim názorom !!!"